Vuurwerk uitgezocht door liefhebbers! Ruim assortiment! Het beste cat.1 vuurwerk! Krijg wat je bestelt!

Algemene Leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Definities

Onderstaand tref je de Algemene Leveringsvoorwaarden & Betalingsvoorwaarden van deze webshop. Deze webshop is een onderdeel van de De Knallende Ketel Vuurwerk te Almere

 1. Onder 'consument' wordt in deze voorwaarden verstaan de koper en/of opdrachtgever, natuurlijk persoon, die gebruik maakt van de goederen van deze webshop anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 2. Onder 'verkoper' wordt in deze voorwaarden verstaan De Knallende Ketel Vuurwerk, een natuurlijk persoon of rechtspersoon die detailhandel in consumenten vuurwerk uitoefent.
 3. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten gesloten door de consument en de verkoper.

Artikel 2: Vooruitbetaling

 1. De verkoper is gerechtigd alvorens werkzaamheden en levering aan te vangen, vooruitbetaling van de consument te verlangen voor nakoming van de betalingsverplichtingen van de consument tot maximaal 100% van de overeengekomen prijs. De overeenkomst tussen verkoper en consument is definitief nadat de consument bij het afhalen van de producten deze ter hand gesteld heeft gekregen door verkoper bij de afhaalbalie in de winkel van verkoper.

Artikel 3: Recht van terughouding

 1. De verkoper is bevoegd tot toepassing van het hem wettelijk toekomende recht tot terughouding (retentie). Geen retentierecht komt de verkoper toe indien hij eigenmachtig bepaalde diensten verricht c.q. werkzaamheden uitvoert, waarvoor de consument hem geen opdracht heeft verstrekt.

Artikel 4: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die de verkoper niet kan worden toegerekend.
 2. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.
 3. Een gedane vooruitbetaling zal worden terugbetaald, maar de consument is wel gehouden de reeds gemaakte kosten te vergoeden voor zover deze ten goede van de consument zijn gekomen.

Artikel 5: Ontbinding

 1. Iedere tekortkoming van de verkoper in de nakoming van één van zijn verplichtingen geeft aan de consument de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming - gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis - deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

Artikel 6: Afhaaltijd

 1. De afhaaltijd geldt als vaste termijn, tenzij partijen anders overeenkomen.
 2. Bij het niet binnen de termijn afhalen van de bestelde goederen door de consument, heeft de verkoper het recht de overeenkomst ongeldig te verklaren.
 3. Indien de overeenkomst door de verkoper ongeldig wordt verklaard na vooruitbetaling van de consument in deze, ontvangt deze zijn vooruitbetaalde bedrag niet retour.

Artikel 7: Betaling

 1. Het aan de verkoper verschuldigde bedrag dient voor het afhalen van de bestelling te worden voldaan, tenzij beide partijeen anders overeenkomen.
 2. Betaling vindt plaats via de online betalingsmogelijkheden die tijdens het bestelproces worden aangeboden, tenzij de partijeen anders overeenkomen.
 3. Het minimale orderbedrag is €25,00 per bestelling en het maximale orderbedrag is €5.000,00.

Artikel 8: Wettelijke rente en buitenrechtelijke kosten

 1. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft de wederpartij de bevoegdheid de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim.
 2. De door een partij in redelijkheid gemaakte buitenrechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

Artikel 9: Annulering

 1. Bij annulering van de overeenkomst door de consument is deze gehouden aan de verkoper die kosten te betalen die de verkoper in redelijkheid en aantoonbaar heeft gemaakt.
 2. 46d lid 1-3 van het Burgerlijk wetboek over zichttermijn is uitgesloten voor de aangeboden producten in deze webshop.

Artikel 10: Garantie en keuring

 1. De verkoper garandeert dat de door hem geleverde goederen voldoen aan de normen die hiertoe door de Nederlandse overheid zijn gesteld.
 2. Voorts garandeert de verkoper dat de door hem geleverde goederen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij het aangaan van de overeenkomst zijn bedoeld.
 3. De verkoper garandeert tevens dat alle geleverde goederen zijn geclassificeerd en goedgekeurd door TNO voor zover de huidige regelgeving dat voorschrijft.

Artikel 11: Gebreken en klachttermijn

 1.  De consument is gehouden de gekochte goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren of de verkoper de overeenkomst dergelijk is nagekomen en is voorts gehouden de verkoper er terstond schriftelijk van in kennis te stellen zodra hem het tegendeel blijkt.
 2. De consument dient het onderzoek en de desbetreffende schriftelijke kennisgeving te doen uiterlijk voor 31 december 18.00 uur van het jaar na aflevering. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de consument in gebreken is gebleven het onderzoek of de kennisgeving, bedoeld als hierboven, tijdig te doen.
 3. De prestatie van de verkoper geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk indien de consument het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt aan derden heeft geleverd respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren. Ook indien de consument tijdig reclameert blijft zin verplichting tot betaling en afname van gedane bestelling bestaan. goederen kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan de verkoper worden geretourneerd.
 4. Mocht de consument niet tevreden zijn over een product en/of dienst dan kan de consument contact opnemen met de verkoper. Verkoper is gehouden om binnen 30 dagen op een klacht te reageren.
 5. Komen verkoper en consument niet tot een vergelijk, dan kan consument - tegen betaling van €25 klachtgeld - de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Voor nadere informatie over deze Geschillencommissie zie sgc.nl . Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt consument (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) door verkoper aan consument vergoed.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat de goederen na aflevering verkeerd worden gebruikt. Onder verkeerd gebruik wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend, verstaan de goederen gebruiken in het voor het afsteken van vuurwerk slechte weersomstandigheden, de goederen binnen een gebouw en/of woning gebruiken of de goederen op een andere (strijdige) manier gebruiken dan op de verpakking is aangegeven.
 2. Tevens is verkoper niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat nadat consument de goederen na aflevering in gebruik heeft genomen heeft bewerkt of verwerkt aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen geven, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
 3. De verkoper is voorts niet aansprakelijk voor enige vorm van vervolgschade bijvoorbeeld in de vorm van omzetderving of verminderen goodwill in het bedrijf of het beroep van de consument.
 4. Indien de verkoper ter zake van enige schade waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de consument c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld zal de consument de verkoper ter zake volledig vrijwaren en de verkoper alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.
 5. De aansprakelijkheid van de verkoper uit hoofde van de overeenkomst met de consument is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs, doch in ieder geval tot een maximum van drie maal het orderbedrag en mits deze aansprakelijkheid door de verzekering van de verkoper wordt gedekt.

Artikel 13: Toepassing recht bij geschillen

 1. Alle geschillen ter zake van de totstandkoming, de uitleg of uitvoering van een overeenkomst met de verkoper worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Lelystad. Indien dit een andere dan de wettelijk bevoegde rechter is, geeft de verkoper de consument een termijn van een maand nadat de verkoper zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, om schriftelijk voor beslechting van het geschil door de wettelijke bevoegde rechter te kiezen.
 2. Op de overeenkomst, de uitleg en de uitvoering  daarvan is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14: Partiële nietigheid

 1. Indien één of meerdere bepalingen uit de overeenkomst of de algemene voorwaarden nietig dan wel ongeldig worden verklaard blijven de overige bepalingen van de overeenkomst an de algemene voorwaarden onverminderd tussen partijen van kracht.
 2. Partijen verplichten zich er toe de nietige dan wel ongeldige bepaling(en) te vervangen door één of meerdere nieuwe bindende bepaling(en) op zodanige wijze dat de nieuwe bepaling(en) zo weinig mogelijk afwijk(t)(en) van de bepaling(en) die zij vervang(t)(en) daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de oorspronkelijke bedoeling van partijen.

Artikel 15: Diversen 

 1. Eventueel gratis vuurwerk wordt door de verkoper zelf bepaald en geldt alleen in de voorverkoop van 1 december tot 27 december.
 2. Verkoper heeft voldoende voorraad, maar mocht er een artikel ten tijde van aflevering niet aanwezig zijn door welke omstandigheid dan ook, dan levert verkoper daarvoor een gelijkwaardig of duurder artikel. Tenzij de consument tentzijde van de order heeft aangegeven dat vervanging van een artikel in overleg dient plaats te vinden.
 3. Artikel- en/of prijswijzigingen als gevolg van wettelijk regelingen of bepalingen zijn voorbehouden.
 4. De artikelen zijn in de webshop niet op ware grootte aangegeven.
 5. Verkoper is wettelijk verboden om Cat.2 vuurwerk aan personen jonger dan 16 jaar te verkopen, noch af te geven.
 6. Cat.1 vuurwerk mag door verkoper aan personen van 12 jaar en ouder worden verkocht en afgegeven.

Artikel 16: Wijziging(en) van de voorwaarden

 1. De verkoper is bevoegd wijziging(en) in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijziging(en) treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.
 2. De verkoper zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijziging(en) jegens de consument in werking zodra hemde wijzigen(en) is medegedeeld.

Artikel 17: Privacy Statement

 1. De verkoper zal geen gebruik maken van de persoonlijke gegevens die via het bestelproces worden geregistreerd, tenzij de consument op enige wijze toestemming hiertoe heeft verleend.
 2. Tenzij consument uitdrukkelijk hierom wordt gevraagd, beperkt verkoper zich alleen tot de registratie van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling, betaling en de communicatie met de consument. De verkoper draagt zorg voor een redelijke mate en vorm van beveiliging als bedoeld in art.8 van de Wet Persoonsregistraties.
 3. Toegang tot de registraties hebben uitsluitend die personen die hiertoe door de verkoper zijn aangewezen binnen het kader van de hun opgedragen taken.
 4. Op schriftelijke verzoek van de consument zal de verkoper binnen 30 dagen schriftelijk mededelen welke gegevens van de consument zijn opgenomen en in welke registraties. Indien de verkoper of derden door inzage in hun belangen worden geschaad, dan kan verkoper de inzage beargumenteerd weigeren. De consument wordt van dit besluit, binnen 30 dagen na verzoek om inzage, schriftelijk op de hoogte gebracht.
 5. Persoonsgegevens worden op schriftelijk verzoek uit de registratie verwijderd binnen 30 dagen door verkoper.
 6. Adreswijzigingen of andere wijzigingen kunnen schriftelijk door consument worden doorgegeven.

Artikel 18: Waardebon(en) en acties

 1. Waardebonnen, eventueel gewonnen prijzen en kortingsacties zijn niet in te ruilen tegen contante. Tevens zijn deze persoonlijk en daarmee niet overdraagbaar aan derden.
 2. Waardebonnen, eventueel gewonnen prijzen en kortingsacties zijn alleen te gebruiken tijdens de verkoopdagen in het jaar waar de waardebon is uitgegeven, de eventueel prijs is gewonnen of de korting is verkregen.
 3. Gewonnen prijzen dienen op afspraak bij verkoper te worden afgehaald.
 4. De verkoper is ten alle tijden bevoegd, zonder aankondiging vooraf een en om welke reden dan ook, een actie te stoppen of aan te passen.

Leveringsvoorwaarden van Domiter Beheer B.V. / De Knallende ketel Vuurwerk Almere

Kamer van Koophandel nummer 39060035